BIM bakalářka ročník 2019/20

V tomto speciálním kurzu můžete nahrát svoje modely BIM bakalářského projektu. 

Vaše práce navíc, kterou jste modelu věnovali, může být oceněna "BIM certifikátem". Certifikát uděluje organizace CZ BIM, po schválení odborníky z Ústavu stavitelství I a Ústavu modelového projektování. Čemu máte věnovat pozornost, aby váš projekt uspěl? Vše naleznete níže v kurzu. Případné dotazy směřujte na administrátora tohoto kurzu. 

Přípravný jazykový kurz -celoživotní vzdělávání 

Studentská vědecká konference na téma 

Udržitelný životní cyklus vody, jeho ekonomická návratnost a vliv na podobu objektu, urbanizovaného území a krajiny

Cílem příspěvku je posoudit hospodaření s vodou a dopad variant řešení v:

   • objektu (novostavba/rekonstrukce)
   • urbanizovaném území
   • krajině

Hlavními zkoumanými oblastmi životního cyklu vody v objektu, urbanizovaném území, nebo krajině jsou:

   • VODNÍ STOPA OBJEKTU – produkce šedé a černé odpadní vody v objektu, jejich využití, vliv na architektonický návrh, udržitelnost a životní prostředí
   • MODRÁ VODNÍ STOPA – využití srážkové vody v objektu, zastavěném i nezastavěném území a vliv geomorfologie a geografie odvodňovaného místa na další využití srážek (akumulace a retence dešťové vody)

 Součástí všech řešení je vyhodnocení z pohledu šedé a modré vodní stopy a zároveň vhodnosti a ekonomického dopadu zpětného využívání, akumulace a retence vod. 

pořádá Ústav stavitelství II, FA ČVUT, za podpory grantu SVK 45/20/F5


Studentská vědecká konference na téma
Alternativní přístupy k využití obnovitelných zdrojů energie v architektuře v kontextu cirkulární ekonomiky 

Cílem příspěvků je posoudit možnost a vhodnost využití alternativních zdrojů energie v:

 • nově navrhovaných objektech – z hlediska pokrytí tepelně technických požadavků objektu v návaznosti na energetické zhodnocení budovy, s přihlédnutím k ekonomice provozu těchto systémů a k ovlivnění výsledného architektonického výrazu budov.
 • rekonstruovaných objektech – s přihlédnutím k výši pořizovacích nákladů a účelu budoucího provozu.

Součástí obou směrů je řešení hospodaření s vodou v budově a celkové zhodnocení návratnosti investice.

pořádá Ústav stavitelství II, FA ČVUT, za podpory grantu SVK 42/19/F5